Algemene Voorwaarden D’events downloaden als pdf

Algemene Voorwaarden
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die wij verrichten en op aanbiedingen die wij in dat kader doen. Wij zijn verplicht om bij het maken van een keuze tussen de in deze voorwaarden aan ons gegeven bevoegdheden met de aan ons bekende belangen en rechten van de cliënt rekening te houden. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op personeel van D’events en leveranciers van D’events.

Artikel 1: totstandkoming en omvang van de overeenkomst en de ontbinding daarvan.

 1. Onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Wij hebben het recht om een vrijblijvende offerte nog tot en met de vijfde werkdag na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Prijzen zijn bindend indien wij deze in een tot onze cliënt gerichte aanbieding noemen, doch in dat geval uitsluitend voor de termijn zoals in de offerte vermeld. Indien geen termijn vermeldt, in dat geval ten hoogste tot 30 dagen na dagtekening van de offerte. Een en ander onverminderd ons recht om evidente fouten te corrigeren. Onze facturen kunnen tevens dienen als orderbevestiging. Een order van de cliënt zonder dat daaraan een aanbieding van ons aan is voorafgegaan is bindend voor de cliënt en dient volgens de door ons normaal gehanteerde tarieven te worden afgerekend.
  2.
  Indien wij de overeenkomst wegens een toerekenbaar tekortschieten door de cliënt ontbinden, of de overeenkomsten op onze vorderingen door de rechter wordt ontbonden, dan heeft deze overeenkomst steeds terugwerkende kracht en zakelijke werking.

Artikel 2: wijzigingen van de overeenkomst, extra werkzaamheden en termijnen.

 1. De cliënt heeft het recht om wijzigingen in de overeenkomst aan ons voor te stellen op voorwaarde dat:
  Deze wijzigingen zodanig tijdig aan ons worden opgegeven dat wij het evenement / de boeking zonder enig bezwaar kunnen wijzigen. Hiervoor kunnen wij indien wij dit noodzakelijk achten administratiekosten in rekening brengen. Echter indien wij reeds met derden hebben gecontracteerd en wijzigingen van de overeenkomst bij die derden op weerstand stuit dan hebben wij het recht om de door de cliënt gewenste wijzigingen niet door te voeren. Ook indien er kosten ontstaan bij derden door wijzigingen op verzoek van de cliënt brengen wij deze bij de cliënt in rekening. Indien wij niet aan het verzoek van wijziging kunnen voldoen en de cliënt vasthoudt aan de door hem gevraagde wijziging, zien wij dit als annulering. (zie artikel 4)
  2.
  Indien de cliënt ons verzoekt om werkzaamheden uit te voeren die wij niet zijn overeengekomen dan hebben wij, indien wij aan het verzoek van de cliënt gevolg geven, het recht om die werkzaamheden, alsmede de in dat verband te maken kosten, tegen de bij ons gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
  3.
  De met ons overeengekomen termijnen gelden bij benadering en zijn geen fatale termijnen maar zullen behoudens overmacht nooit met meer dan zeven dagen worden overschreden. Wij dienen dan ook bij niet tijdige nakoming door de cliënt schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan ons een in overleg met ons te bepalen termijn moet worden gegund om alsnog na te komen. Het in de vorige zin gestelde geldt niet indien de prestatie reeds blijvend onmogelijk is.

Artikel 3: eigendoms- en auteursrechten.

Wij blijven de uitsluitend rechthebbende op alle ontwerpen, teksten en documentatiemateriaal, en hebben het uitsluitende recht van verwezenlijking en openbaarmaking van enig ontwerp, enige schetstekeningen enz. Door het ter beschikking stellen aan de cliënt van onze ideeën ongeacht de wijze waarop dat geschiedt, ontvangt hij het recht om die ideeën uitsluitend ten behoeve van het project ter zake waarvan werd gecontracteerd, te gebruiken. De cliënt verplicht zich om bedoelde ideeën niet aan derden door te spelen of te gebruiken voor andere projecten dan hiervoor bedoeld. Wij hebben het recht om de naam van onze onderneming of van de persoon die de betreffende prestatie heeft verricht, op de aan de cliënt te leveren producten te vermelden of d.m.v. andere middelen kenbaar te maken dat diensten en of producten onderdeel uitmaken van D’events.

Artikel 4: annulering

Indien de cliënt om welke reden dan ook de overeenkomst wil beëindigen geldt het navolgende:
1.
Bij beëindiging op de dag c.q. tijdens de uitvoering van het evenement of de reis dient 100% van de overeengekomen prijs te worden voldaan.
2.
Bij annulering korter dan één week voor de aanvang van het evenement of de reis dient 80% van de overeengekomen prijs te worden voldaan.
3.
Bij annulering langer dan één week maar korter dan één maand voor de aanvang van het evenement of de reis dient 50% van de overeengekomen prijs te worden voldaan.
4.
Bij annulering langer dan één maand maar korter dan twee maanden voor de aanvang van het evenement of de reis dient 30% van de overeengekomen prijs te worden voldaan.
5.
Bij annulering langer dan twee maanden voor de aanvang van het evenement of de reis dient u alleen de door ons gemaakte kosten te betalen. Deze kosten kunnen nooit hoger zijn dan 30% van de overeengekomen prijs. Indien in het contract niet anders overeengekomen.

Onder de in de laatste zin bedoelde kosten worden in ieder geval gerekend de door ons aan derden verschuldigde kosten, alsmede de kosten verschuldigd voor reservering van accommodatie en de door ons gemaakte reiskosten, onkosten en een bedrag ter vergoeding van de door ons bestede tijd naar het op het moment van de annulering bij ons geldende tarief per uur. Het uurtarief beliep op 1 januari 2004 een bedrag van € 80,- per uur, exclusief BTW. Om het geheel qua kosten voor u te beperken bij onverhoopte annulering adviseren wij u zich hiervoor te verzekeren. Hiervoor kunt u ook bij ons terecht

Artikel 5: aansprakelijkheid

 1. Deelneming aan programma’s, evenementen en / of onderdelen daarvan door ons georganiseerd geschiedt geheel op eigen risico. D’events is alleen aansprakelijk indien wij in gebreke zijn gebleken.
  Om de risico’s voor u als opdrachtgever c.q. gastheer te beperken adviseren wij u om bij ons te informeren naar de mogelijkheid om het evenement en uw gasten te verzekeren.
  2.
  Indien door onze cliënt de voorschriften die in het volgende artikel worden gegeven alsmede, waar nodig, de bepalingen van de overeenkomst in acht worden genomen, kunnen wij onverminderd de ons op grond van de wet toekomende verweermiddelen gedurende één jaar nadat wij de overeenkomst hebben uitgevoerd, althans dat hadden moeten doen, wegens een toerekenbare tekortkoming worden aangesproken.
  3.
  In het geval van wettelijke aansprakelijkheid is de aanspraak van de cliënt jegens D’events beperkt tot de uitkering van de verzekeringsmaatschappij van D’events in het onderhavige geval. D’events is verplicht een verzekering te sluiten die alle gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid dekt voor een bedrag, gebruikelijk in de branche van organisatie bureau’s.

Artikel 6: klachten

Wij verplichten ons om eventuele klachten zo spoedig mogelijk te verhelpen op voorwaarde dat daardoor voor ons geen derden te maken kosten veroorzaakt worden. Deze voorwaarde geldt niet indien wij met de uitvoering toerekenbaar tekort geschoten zijn. Tenzij de prestatie reeds blijvend onmogelijk is, is een schriftelijke ingebrekestelling nodig om ons in verzuim te brengen. Teneinde in staat te zijn om eventuele klachten zo snel mogelijk te verhelpen verplicht de cliënt zich om de klachten zo mogelijk per omgaande bij ons, doch in ieder geval binnen vijf werkdagen nadat de cliënt heeft bemerkt of had kunnen bemerken dat wij toerekenbaar tekort zijn geschoten te melden.

Artikel 7: betaling

 1. De cliënt verplicht zich om het bedrag van de voorschotnota te voldoen voor de datum aangegeven in de definitieve bevestiging. Het restantbedrag kan door ons op de dag van uitvoering a contant verlangd worden, als dat in de overeenkomst vermeld is. Indien dat niet in de overeenkomst vermeld is, wordt na het evenement het bedrag gefactureerd en dient dan binnen de op de factuur aangegeven periode aan ons betaald te worden. Na het verstrijken van één dag na de factuurdatum is de cliënt van rechtswege in verzuim; de cliënt is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente aan ons verschuldigd van twee procent per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. Verder kunnen er kosten berekend worden voor de extra administratieve handelingen aangaande de wanbetaling met een maximum van 5% over het verschuldigde bedrag excl. de wettelijke rente.
  2.
  In geval van faillissement of surseance van betaling van de cliënt zijn de vorderingen van D’events en de verplichtingen van de cliënt jegens ons onmiddellijk opeisbaar.
  3.
  Al onze prijzen zijn exclusief BTW en eventuele reiskosten, indien niet anders vermeld is in onze definitieve orderbevestiging.

Artikel 8: incasso

 1. Is de cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn (betalings-) verplichtingen, dan komen alle redelijke en billijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. In ieder geval is de cliënt in het geval van een geldvordering verschuldigd als incassotarief:
  · Over de eerste € 3000 : 15%
  · Over het meerdere tot € 6000 : 10%
  · Over het meerdere tot € 15000 : 8%
  · Over het meerdere tot € 60000 : 5%
  · Over het meerdere : 3%
  Genoemde percentages worden jaarlijks aangepast aan de normen zoals die vastgesteld zijn door de Nederlandse Orde van Advocaten.
  2.
  Indien artikel 8 lid 1 van toepassing is, is de cliënt ook alle gerechtelijke kosten die D’events moet maken ter incasso aan genoemd bureau verschuldigd.
  3.
  Indien D’events aantoont hogere kosten ter incasso te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor vergoeding door de cliënt in aanmerking.

Artikel 9: overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, ALLE vanbuiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop D’events geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor genoemd bureau niet in staat is haar verplichtingen jegens de cliënt na te komen; werkstakingen bij D’events daaronder begrepen.
 2. D’events heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen. Indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat genoemd bureau haar verbintenis had moeten nakomen.
  3.
  Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van D’events opgeschort.
  Indien door overmacht nakoming van de verplichtingen door genoemd bureau binnen de afgesproken termijnen niet mogelijk is, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
  4.
  Indien D’events bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen jegens cliënt heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds nagekomen deel van haar verplichtingen, c.q. het deel van de verplichtingen dat nog na te komen is, afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
  Dat geldt echter slechts als de nagekomen verplichtingen een zelfstandige waarde hebben.

Artikel 10: veiligheid van, en omgang met onze werknemers c.q. gecontracteerde personen / groepen

Indien de situatie onveilig is voor onze werknemers hebben wij het recht de uitvoering op te schorten tot verbetering hiervan heeft plaats gevonden. Indien dit niet mogelijk is, hebben wij het recht om de gehele uitvoering te beëindigen, waarna wij geen financiële vergoeding geven. Indien onze werknemers zich bedreigd of op enige andere wijze onzedelijk of beledigend bejegend voelen geldt hetzelfde als hierboven genoemd.
Indien wij het noodzakelijk achten, of de door ons ingehuurde derden hierom verzoeken, kunnen wij het inhuren van een erkend beveiligings bedrijf eisen. Indien ons personeel langere tijd werkzaam is dient de klant voor eten te zorgen indien niet anders overeengekomen. Verder mogen uitsluitend alcoholvrije dranken worden verstrekt.

Artikel 11: locatie

Indien er een locatie wordt verzorgd door uzelf, dan dient deze te voldoen aan de redelijke eisen te stellen aan een locatie waarop de activiteiten die u bij ons geboekt heeft zou moeten voldoen. Het opgeven van een onjuiste locatiebeschrijving zien wij als dwaling en dus als tekortschieten van de cliënt zijn zijde. Hierop zijn dan ook de voorwaarden van kracht als vermeldt in artikel 1 lid 2. Ook heeft D’events het recht om bij een onjuiste locatie omschrijving de eventueel extra te maken kosten voor personeel en middelen in rekening te brengen.
De beheerder / eigenaar van een locatie heeft het laatste woord in hetgeen hij wel of niet wil op zijn locatie.

Artikel 12: weigering

D’events heeft het recht om personen, instanties etc. te weigeren als cliënt indien daar voor ons gegronde redenen voor aan te dragen zijn. Wij verplichten ons u deze gronden ook bekend te maken indien zich dit voor zou doen.

Artikel 13: geschillenbeslechting

Partijen zullen eventuele geschillen over het nakomen van de verplichtingen vastgelegd in een definitieve orderbevestiging in eerste instantie proberen op te lossen door middel van mediation. De gedaagde partij zorgt voor een onafhankelijke mediator om de onderhandelingen tussen alle partijen te ondersteunen, te stimuleren en te leiden. Partijen zullen de eventuele adviezen van de mediator opvolgen, voor zover deze redelijk en billijk zijn voor alle partijen. De gedaagde partij bepaalt tijd en plaats voor de bespreking tussen alle partijen. De onderhandelende partijen beloven zich jegens elkaar en jegens de mediator te gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid en hun gedrag mede laten bepalen door elkaars gerechtvaardigde belangen.
Mocht de mediation mislukken dan zal in een eventuele opvolgende procedure slechts informatie uit of over de mediation mogen worden gebruikt met toestemming van alle partijen. (geheimhoudingsplicht)

Artikel 14: publicatierecht.
Foto en film opnames van evenementen waaraan D’events haar medewerking heeft verleend in welk opzicht dan ook, mogen door D’events voor alle zakelijke doeleinden gebruikt worden. Echter zal D’events bij het prominent gebruik maken van foto en film materiaal zoals voor folders posters etc. de klant hier trachten van in kennis te stellen.

Artikel 15: concurrentie en dwaling.
1.
Indien tijdens een evenement waaraan D’events haar medewerking verleend andere soortgelijke bureaus of andere artiesten dan die van D’events meewerken, dient de klant dit aan D’events kenbaar te maken. D’events heeft dan in deze het recht om samenwerking met deze concurrentie te weigeren. Indien er toch andere artiesten dan die van D’events aan een evenement hun medewerking verlenen, en er de mogelijkheid bestaat dat derden deze artiesten voor artiesten van D’events aanzien. Kan D’events dit als negatieve reclame zien en hiernaar ook handelen door via het kantongerecht hiervoor een schadeloosstelling te eisen.
2.
Indien leveranciers van D’events tijdens opdrachten van D’events reclame maken voor zichzelf of anderen buiten D’events om, kan D’events dit zien als inkomstenderving en hiernaar handelen door via het kantongerecht hiervoor een schadeloosstelling te eisen.

Artikel 16: heffingen, vergunningen en ontheffingen

Het kan voorkomen dat voor een evenement vergunningen en/of ontheffingen nodig zijn. Voor deze vergunningen en/of ontheffingen dient de opdrachtgever zelf tijdig zorg te dragen. Ook de BUMA-rechten, etc. dienen door de opdrachtgever van D’events zelf voldaan te worden. Indien door het ontbreken van de benodigde vergunningen en/of ontheffingen een reeds afgesproken evenement niet door kan gaan of door de autoriteiten wordt stilgelegd of vroegtijdig beëindigd, is de opdrachtgever van D’events VERPLICHT om D’events voor 100% schadeloos te stellen.

Artikel 17: toepasselijkheid recht en bevoegde rechter.

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen niet afwijken van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter bij eventueel dagvaarden voor de rechter door een der partijen van de andere partij(en).

Artikel 18: wijziging en vindplaats van de algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Zuid Limburg.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige overeenkomst.

Artikel 19: privacy statement

 1. inleiding
  D’events evenementenbureau streeft er naar dat persoonlijke gegevens van klanten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd worden. D’events evenementenbureau houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is D’events evenementenbureau gevestigd Zandweg 65-73 6417 AS Heerlen..
 2. Verwerking van persoonsgegevens
  D’events evenementenbureau legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Dit is o.a. het geval wanneer u bij ons een bestelling wilt plaatsen, informatie opvraagt over onze dienstverlening, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met D’events evenementenbureau. Het gaat hierbij om gegevens zoals contactgegevens, transactiegegevens of gegevens welke door de wetgever worden vereist. D’events evenementenbureau gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van gemaakte overeenkomsten, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van D’events evenementenbureau op de hoogte te houden. Uw gegevens worden niet aan derdenter beschikking gesteld. Uitsluitend onze accountant beschikt over de gegevens uit onze administratie. En ook met deze partij hebben wij een duidelijke overeenkomst inzake de wet privacy.
 3. Uw e-mailadres
  Uw e-mailadres word gebruikt om te corresponderen over de te leveren diensten, versturen van facturen en om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante producten en diensten van D’events evenementenbureau . Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden door een mail te sturen naar administratie@d-events.nl  met de vermelding “AFMELDEN” Wij zullen dan zo spoedig als mogelijk uw gegevens uit ons bestand verwijderen, tenzij de wetgeving een andere bewaartermijn voorschrijft (bijv. Belastingdienst).
 4. Afmelden
  Indien u geen prijs meer stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per e-mail) kunt u zich te allen tijde afmelden door gebruik te maken van het bovengenoemde mail adres. Indien dit niet mogelijk is, kunt u dit ook schriftelijk doen: D’events evenementenbureau Zandweg 65-73, 6417AS Heerlen. Telefonisch afmelden is niet mogelijk.
 5. Inzage en correctie van uw gegevens
  D’events evenementenbureau biedt de mogelijkheid uw gegevens zowel in te zien alsmede te wijzigen.

U kunt per mail of per post D’events evenementenbureau  verzoeken om inzage in uw gegevens. Als de informatie onjuist is kunt u deze aanpassen.

 1. Wijzigingen
  D’events evenementenbureaubehoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Bij wijzigingen zult u door D’events evenementenbureau hiervan op de hoogte worden gesteld.
 2. Klacht
  Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heerlen, 29-01-2003 bewerkt op 24-5-2018

Indien u vragen heeft over deze algemene voorwaarden kunt u zich wenden tot:
De directie: Dhr. D.E.J. Geijsen

Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen onder toezicht van
mr. ing. H.J.M. Quaedvlieg